Cvičení diabetiků

Cvičení diabetiků

Čtvrtek 9-10h

Fořtová 604 919 479

Začínáme 10.9.2020

Tomáš Kudláček
2. 6. 2020 11:37:41

Nové cvičení mužů

Neděle 19 - 20 h

Lukás tel.: 737 981 663

Tomáš Kudláček
25. 2. 2020 12:42:11
Sokol Modřany » Historie TJ SOKOL MODŘANY

Historie TJ SOKOL MODŘANY


1. písemné doklady o založení TJ Sokol Modřany pocházejí z roku 1898, jak je patrno ze zachovalých legitimací zakládajících členů. Prvním starostou byl br. Jan Hýna, náčelníkem br. Bohumil Sakař a jednatelem br. Hynek Kotva.

Pozdější starosta jednoty Dr. Josef Čížek sepsal 12. dubna 1902 výzvu všem přátelům „Sokolstva v obci Modřanské a Hodkovické“ ke vstupu do řad sokolstva ve smyslu hesel Dr. M. Tyrše.

17. dubna 1904 navštívil Prof. Dr. T. G. Masaryk modřanský Sokol a přednášel zde na téma: „ O výchově lidu“ za účasti 154 posluchačů.

V době 1. světové války byla činnost Sokolstva zastavena, ale v Modřanech přes tyto události členové sokola provozovali sportovní, kulturní i sociální činnost. Za tuto činnost krátce po osvobození věnoval obecní úřad Sokolu pozemek s malým domkem (pastouškou), aby umožnil rozšířit Sokolu jeho činnost. Sokolové využívali ke své sportovní činnosti v té době sál U Nováků, což se jevilo nevyhovující, a proto byl ustaven výbor pro stavbu vlastní tělocvičny. Se stavbou bylo započato 20. března 1921. Stavba byla realizována svépomocí členstvem na základě vypsaných pracovních povinností.

Dne 29. 7. 1923 byla projevem br. starosty Karla Emiga sokolovna slavnostně otevřena a zároveň bylo vzpomenuto 25. výročí založení Sokola v Modřanech.

Následná doba nebyla pro Sokol jednoduchá, neb ho tížilo splácení pohledávek, spojených se stavbou sokolovny. I přes to členská základna stále vzrůstala a jak tělocvičná tak i kulturní činnost byla na vysoké úrovni. Poměrně ve velkém počtu zúčastnila se modřanská jednota cvičením na 8. všesokolském sletu v roce 1926. Také v roce 1932 byla modřanská účast na 9. všesokolském sletu vysoká.

O kulturní činnost se staral pořadatelský odbor, který zajišťoval organizaci pořádání tělocvičných, pěveckých i hudebních besídek. Zde význačným přínosem byla činnost pěveckého kroužku pod vedením br. Prof. Jaroslava Koláře a hudebního odboru pod vedením br. Hýbka a br. Tolara. Každoročně o masopustu pořádal Sokol šibřinkové plesy a pro děti odpolední zábavy.

10 všesokolský slet v roce 1938, na jehož úspěchu se opět modřanská jednota svou účastí značně podílela, zaznamenal však zlom mezi dřívějším nadšením a nadcházející chmurnou dobou.

Za okupace nastala pro Sokol těžká doba a v roce 1942 došlo k zákazu veškeré činnosti a zabavení majetku jednoty. Někteří členové Sokola se přes to v době okupace stýkali a zajišťovali drobnou odbojovou činnost a pomoc rodinám válkou poškozených bratří a sester.

Hned v době revoluce byla aktivována činnost v Sokolovně a bylo zde ustanoveno jedno ze středisek strážní a hlídkové služby. Počátkem roku 1946 nastává velký rozmach Sokola, jak po stránce cvičební tak i kulturní, tělocvičná jednota čítala v té době asi 1000 členů. Vyvrcholení nastalo při přípravě a nácviku skladeb na 11. všesokolský slet v roce 1948, ovšem již v době poněkud poznamenané nastupujícím režimem.

„V době I. celostátní spartakiády v roce 1955 bylo v Modřanech 6 aktivních organizací a málo dobrovolných cvičenců. Majetek TJ Sokol Modřany přešel na Spartak ČKD Elektro.

V roce 1957 byla provedena reorganizace tělovýchovy. Základní tělovýchova probíhala v sokolovně, kde cvičil malý počet žen a muži téměř žádní. Činnost vyvíjela košíková,házená,kanoistika, turistika a branná tělovýchova.

Dne 21. května 1968 by v rámci obrodného procesu založen přípravný výbor pro obnovu Sokola a Junáka, ale po návratu komunistické diktatury v roce 1969 byla činnost těchto organizací znovu zastavena.“1

 

 

1 Kniha o Praze 12

Tomáš Kudláček 20. 1. 2010 15:07:00